De “ECORENO-krediet”begeleidingHet Woningfonds biedt u het ECORENO-krediet aan: een financiering tegen een voordelige rente om renovatiewerken gericht op veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid of energiebesparing uit te voeren aan uw woning in Brussel. Homegrade en het Netwerk Wonen begeleiden u gratis bij uw stappen voor het aanvragen van een ECORENO-krediet !

Wat is het ECORENO-krediet?

Het ECORENO-krediet biedt een volledige financieringsoplossing, tegen een voorkeursrente. Afhankelijk van de analyse van uw dossier kan het ECORENO-krediet: 

  • ofwel een hypothecair krediet zijn
  • ofwel een consumentenkrediet zijn

Meer weten over de verschillen tussen een hypothecair krediet en een consumentenkrediet? Ga naar de website van het Woningfonds.

Download hier de brochure van het ECORENO-krediet

Wie kan een ECORENO-krediet aanvragen?

De eigenaars, toekomstige eigenaars of huurders van een woning in Brussel.
Bekijk de voorwaarden voor elke categorie op fonds.brussels.

Opgelet: dit krediet is momenteel niet beschikbaar voor eigenaars-verhuurders of verenigingen van mede-eigenaars. 

Welke werken kunnen gefinancierd worden?

Het ECORENO-krediet financiert werken voor klassieke renovatie, voor verbeteringen op het gebied van de energieprestaties, werken op het gebied van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, evenals inrichtingswerken in verband met autonomie van bewoners.

Opgelet: de werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer die is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), btw-plichtig is en een gereglementeerde toegang tot het beroep heeft.

Het AUTONOMIEkrediet is beschikbaar via Solival dat beschikt over een team van ergotherapeuten die u zullen helpen uw behoeften te analyseren. U ontvangt een volledig dossier met een voorstel voor geschikte aanpassingen dat vervolgens zal worden overgemaakt aan het Woningfonds.

Meer weten? Bekijk de brochure Autonomiekrediet

.

Wat zijn de voorwaarden?

1. De woning moet zich bevinden in één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de enige woning zijn waarvan de aanvrager de volle eigenaar is (in België of in het buitenland).
2. U moet permanent in België verblijven.
3. Uw gezinsinkomen moet lager zijn dan of gelijk aan bepaalde barema’s.

U hebt toegang tot het ECORENO-krediet als het inkomen van de meerderjarige gezinsleden de hieronder vermelde bedragen niet overschrijdt (met uitzondering van ascendenten of descendenten van de eerste graad). 

Het in aanmerking genomen inkomen is het belastbaar inkomen zoals vermeld op uw laatste aanslagbiljet op het ogenblik van de kredietaanvraag.

Voor het ECORENO consumentenkrediet mag uw inkomen niet hoger zijn dan de volgende bedragen:

*Deze bedragen worden verhoogd met € 5.000 per bijkomende persoon ten laste.
Voor het hypothecair ECORENO-krediet moet uw inkomen binnen de inkomensbarema’s voor de sociale huisvesting vallen.
(1) Deze bedragen worden verhoogd met € 2.514,86 voor elke bijkomende persoon ten laste.
Een volwassen gezinslid met een erkende handicap wordt gelijkgesteld met een persoon ten laste.
Een kind ten laste met een erkende handicap, wordt gelijkgesteld met twee personen ten laste.

4. Naleven van de verplichtingen die aan bouwheren worden opgelegd (de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van de woning die gerenoveerd wordt) en van de technische voorschriften die nodig zijn om van de RENOLUTION-premies te kunnen genieten.

Opgelet: als uw kredietaanvraag betrekking heeft op een fotovoltaïsche installatie, vergeet dan niet om uw Conformiteitsverklaring van de FV-installatie en de zonnewinst-garantie door uw installateur te laten invullen.

Raadpleeg onze samenvatting van de Premies.

We werken nog aan de "Samenvatting van de Premies 2023". In de tussentijd kunt u op de website renolution.brussels alles te weten komen over de premies.

Wat zal mijn tarief zijn?

Het voordeel van het 1,5%-tarief is voorbehouden aan gezinnen waarvan het inkomen lager ligt dan volgende barema’s:

 

*Deze bedragen worden verhoogd met € 5.000 per bijkomende persoon ten laste.
Het voordeel van het 2,5%-tarief is voorbehouden aan gezinnen waarvan het inkomen tussen de volgende barema’s ligt:

*Deze bedragen worden verhoogd met € 5.000 per bijkomende persoon ten laste.
Deze rentevoeten kunnen worden gewijzigd naargelang de ontwikkelingen op de financiële markten

Er bestaat een onlinesimulator die u een eerste inschatting van de rentevoet en de terugbetaling van uw krediet geeft.

Een aanvraag indienen: Homegrade en het Netwerk Wonen begeleiden u!

De aanvraag kan rechtstreeks bij het Woningfonds, of via  Homegrade of het Netwerk Wonen worden ingediend. Onze adviseurs en adviseuses hebben tot taak:

  • uw project voor de werken gratis te analyseren en u te informeren over de mogelijkheden van het ECORENO-krediet en de voorwaarden ervan, en over de  RENOLUTION-premies;
  • na te gaan of uw dossier in aanmerking komt op basis van de inkomensbarema’s, de vermogenssituatie, de ligging van uw woning en de geplande werkzaamheden;
  • uw aanvraag voor het ECORENO-krediet op te stellen door de relevante documenten op te sturen.

Welke documenten zijn nodig om mijn aanvraag in te dienen?

Zodra u hebt besloten een ECORENO-krediet af te sluiten, zal Homegrade of het Netwerk Wonen uw aanvraag indienen bij het Woningfonds. 

Na indiening van uw dossier zal het Woningfonds contact met u opnemen en een afspraak plannen. Het Woningfonds zal uw leningaanvraag analyseren op basis van uw financiële draagkracht en beslissen over uw mogelijkheden om een krediet af te sluiten. 

Wanneer uw kredietaanvraag door het Woningfonds is aanvaard, kunt u uw kredietovereenkomst ondertekenen en met uw werkzaamheden van start gaan.