Actualités

Reeks van lezingen en workshops 2017

Dit jaar worden tussen 16 september en 28 oktober 14 lezingen en 5 workshops georganiseerd.

De middaglezingen zullen doorgaan tussen 12u en 14u en de afterwork lezingen tussen 18u en 20u. Ze vinden allemaal plaats in de CIVA Stichting.

De workshops worden in kleine groepen gehouden (maximum 20 deelnemers). De plaats is voor elke workshop verschillend.

We heten u van harte welkom !


Praktische informatie

PLAATS

CIVA Stichting – Kluisstraat 55 – 1050 Brussel

INSCRIJVINGEN

Inschrijving wenselijk voor de lezingen (voorrang aan ingeschreven deelnemers) en verplicht voor de workshops.


Overzicht van de lezingen

(In de taal van de spreker en simultane vertaling FR/NL)

Download het programma hier


LEZINGEN OP ZATERDAG

16 SEP > De tuintjes aan de straatkant
NL – 16u-18u / FR – 18u-20u
Spreekster: Anne VOETS – kunsthistorica, landschapsarchitecte
Vanaf het einde van de 19e eeuw komt de planning van de inspringstroken ten opzichte van de openbare weg tot ontwikkeling in het kader van de nieuwe verkavelingen. Behalve de minerale behandeling van de toegang tot de voordeur en later tot de garage, vormen deze op grote schaal beplante ruimten echte tuintjes aan de straatkant. Ze hebben vele stedenbouwkundige en architecturale troeven: toename van de breedte tussen de voorgevels aan weerszijden van de openbare weg, meer natuurlijk licht in de gebouwen en in de straat, valorisatie van de architectuur, etc. De inrichting van de inspringstrook varieert in de loop der tijden, constructies en wijken, gaande van het tuintje dat gesloten is met versierde smeedijzeren tralies tot het gewone gazon.

28 OKT > Je passiefwoning zorgvuldig bewonen
18u-20u
Sprekers: Donnatienne HERMESSE – Bonnevie vzw en Marc PONCELET – Homegrade
Wat is een passiefwoning, wat zijn haar werkingsprincipes ? Hoe kunt u optimaal gebruikmaken van uw passiefwoning ? Deze lezing bekijkt de kenmerken en de voor- en nadelen van alle kanten, en geeft een feedback van bewoners van passiefwoningen.


MIDDAGLEZING (DINSDAG van 12u tot 14u)

19 SEP > Taken en verplichtingen van de bouwplaatsactoren : wie neemt wat voor zijn rekening ?
Spreeksters: Marie DE JAER en Céline RAULIER – Homegrade
Deze lezing richt zich tot de kandidaat-bouwers. Ze wil een duidelijk beeld geven van de verantwoordelijkheden, taken en verplichtingen van alle betrokkenen bij een bouwplaats (architect, bouwheer, aannemer, enz.). Deze materie begrijpen is een factor voor het welslagen van een bouwplaats, en maakt een betere aanpak van geschillenbeslechting mogelijk.

26 SEP > Genieten van hernieuwbare energie of warmtekrachtkoppeling in een mede-eigendom: buitenkans of utopie ?
Spreker: Nicolas VANDERNOOT – Homegrade
Vandaag meer dan ooit moet de keuze voor hernieuwbare energie (en warmtekrachtkoppeling) aangemoedigd worden. Maar wat in het geval van een mede-eigendom? Wat zijn de belemmeringen voor het gebruik ervan? Wat zijn de mogelijkheden?

3 OKT > Gasketels: de balans van de nieuwste normen en voorschriften
Spreker: Nicolas VANDERNOOT – Homegrade
We horen veel over de nieuwe eisen en verplichtingen betreffende de plaatsing of de vervanging van gasketels. Deze lezing wijst op de verschillende normen en voorschriften die moeten nageleefd worden, met nadruk op de recente wijzigingen.

10 OKT > Onze renovatiemethodes opnieuw uitdenken, een stap naar de circulaire economie
Sprekers: Guillaume AMAND, Miriam MEKHALFA en Sophie HOLEMANS – Homegrade
In tegenstelling tot het traditionele model van de lineaire ontwikkeling “ontginning, productie, extractie”, is het nu tijd voor het hergebruik, het repareren en het delen. Het gebied van de renovatie blijft niet achter: een vloer opknappen, een tegelvloer recupereren, de demonteerbaarheid van elementen voorzien, een wasmachine en een atelier delen, het zijn enkele voorbeelden van acties om te integreren wanneer u renoveert. Deze lezing geeft concreet aan hoe de filosofie van een circulaire economie in onze renovaties kan worden toegepast.

17 OKT > De regionalisatie van de woninghuurovereenkomst: de nieuwigheden van de Brusselse ordonnantie
Spreker: Nicolas BERNARD – Universiteit Saint-Louis
Het Brussels Gewest, bevoegd (sinds de 6e Staatshervorming) voor de materie van de woninghuurovereenkomst, verordent als eerste een normatieve tekst op het vlak van de huur, die de bestaande federale wet vervangt. Op welke innovaties heeft de Brusselse ordonnantie betrekking (wat betreft de huurprijs, de duur, de huurwaarborg, de medehuur, het studentenhuurcontract, het proefhuren, enz.) ? Deze lezing laat toe meer inzicht te krijgen in deze tekst, die zeer binnenkort in werking zal treden.

24 OKT > De hervorming van het BWRO
Spreekster: Betty WAKNINE – Brussel Stedenbouw en Erfgoed
Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke ordening (BWRO), rechtsgrondslag van de planning, de stedenbouw en het Brusselse onroerende erfgoed, wordt in een nieuw jasje gestoken ! Het Brussels Gewest is begonnen met een hervorming die alle aspecten van de territoriale ontwikkeling betreft: planning, procedures voor de stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, evaluatie van de effecten, erfgoed, bouwmisdrijven, enz. De doelstelling is de vereenvoudiging van de stedenbouwkundige voorschriften. Het is de bedoeling om beter in te spelen op de verwachtingen van de sector, de burgers en de professionals, met naleving van de rechtspraak van de Raad van State en de Europese richtlijnen. Deze lezing beschrijft uitvoerig de wijzigingen en hun gevolgen voor de Brusselaaars.


AFTERWORK LEZINGEN (DONDERDAG van 18u tot 20u)

21 SEP > Regenwatertank
Spreekster: Stéphanie MORLOT – Homegrade
Waarom in Brussel regenwater recupereren? Waar moet u op letten vanaf het verzameloppervlak tot aan de kraan? Welke hoeveelheid? Welke kwaliteit? Welke toepassingen?

28 SEP > Condensatie, een terugkerend probleem in de Brusselse woningen
Sprekers: Elie CHABRILLAT en Patrick HERREGODS – Homegrade
Vele Brusselaars hebben te maken met vochtproblemen in hun woning. Vaak gaat het om een “condensatie”probleem. Deze lezing geeft een algemene uitleg over dit verschijnsel en stelt hulpmiddelen voor zodat iedereen deze aandoening kan herkennen. Ze probeert de verantwoordelijkheden van de huurders en de eigenaars te identificeren, en overloopt de verschillende oplossingen. Ten slotte geeft een reële situatie, in de vorm van een spel, aan iedereen de mogelijkheid om zich de thema’s die tijdens de lezing aan bod kwamen, eigen te maken.

05 OKT > Fotovoltaïsche zonnepanelen: ontwikkelingen en vooruitzichten
Spreker: Michel HUART – APERe vzw
Deze lezing stelt de vooruitzichten, de ontwikkelingen en de vernieuwingen van fotovoltaïsche zonnepanelen op de voorgrond, op het vlak van technologie, economie en reglementering. Het onderwerp wordt transversaal benaderd en er wordt gewezen op de grondbeginselen van het projectontwerp voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen: het “waarom fotovoltaïsche zonnepanelen installeren?”, het “hoe?” waarbij de te volgen stappen voor de installatie in herinnering worden gebracht, en het “hoeveel?” via de financiële analyse van een project en de evolutie van de kosten.

12 OKT > Stadsmoestuinen: erfgoed en vooruitzichten
Sprekers: Fabrik vzw en Lionel BOYER – Le début des haricots vzw
Hoe kunnen de stadsmoestuinen voldoen aan de huidige ecologische en sociale uitdagingen? Deze lezing presenteert de geschiedenis en het erfgoed van de stadsmoestuinen, de soorten moestuinen en de technische oplossingen om ze in in zijn woonomgeving of wijk te realiseren, voorbeelden van Brusselse initiatieven en feedback.

19 OKT > De bemiddeling: « …en als we er eens over spraken…»
Spreker: NOBIC – Netwerk van Openbare Bemiddelingsdiensten voor Interpersoonlijke Conflicten
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Fuift uw overbuur elke week in zijn appartement? Zijn de ingang van het huis en het trappenhuis altijd vuil en rommelig? Wordt u in de herfst overrompeld door de bladeren van de boom van uw buurman, en verknoeit zijn schaduw de zomer ? Gebeuren de beloofde werken niet en laten andere gedurende maanden een spoor van stof en lawaai achter? Blaft een hond van zodra zijn baasje weg is? Betaalt een huurder de huur niet? ? Betreurt u het rampzalige beheer van het mede-eigendom? In elke gemeente kunnen bemiddelaars u gratis helpen om te communiceren en om een oplossing te vinden die geschikt is voor iedereen… en als we er u eens over spraken?

26 OKT > Energiebesparing en akoestiek
Sprekers: Sophie MERSCH – Homegrade en Manuel VAN DAMME – VK Engineering
De Brusselaars besteden steeds meer zorg aan de thermische isolatie van hun woningen. Ze optimaliseren de verwarmings-en ventilatiesystemen, maar vergeten dikwijls dat het welzijn van de bewoners ook afhangt van hun akoestisch comfort. Hoe energie en akoestiek verenigen ? Hoe voorkomen dat energetische ingrepen geluidshinder veroorzaken ? Deze lezing reikt oplossingen aan en wijst u de weg naar het beste compromis.


WORKSHOPS

WOE 27 SEP > Plannen lezen en tekenen
18u-21u « MaisonEcoHuis » – Fortstraat 33 – 1060 Sint-Gillis
Sprekers: Ali EL ASLI en Eglantine DAUMERIE – Homegrade en Kobe LOOTENS – CAFA vzw
Hebt u een plan nodig om uw appartement of huis te herinrichten of om een stedenbouwkundige vergunning zonder architect in te vullen? Wilt u een plan leren lezen en tekenen? Deze workshop leert u de beginselen van het architectuurtekenen.

ZAT 30 SEP > Boekhouding van kleine mede-eigendommen
14u-17u Homegrade – Antwerpselaan 24 – 1000 Brussel
Spreker: Jean-Pierre LANNOY – Voorlopig bewindvoerder in mede-eigendom en conventioneel en gerechtelijk syndicus van gebouwen
Deze workshop richt zich tot de kleine mede-eigendommen die door een niet-professionele syndicus worden beheerd. Hij definieert op efficiënte en participatieve wijze wat een goed beheer is, en gaat meer bepaald in op de uitvoering van een boekhouding voor deze mede-eigendommen. Naast de niet-professionele syndici is de workshop ook bedoeld voor de accountants, de leden van de Raden van mede-eigendom en iedere geïnteresseerde mede-eigenaar.

ZAT 7 OKT > De kleine gebaren voor een rationeel energiegebruik
14u-17u Homegrade – Antwerpselaan 24 – 1000 Brussel
Spreker: Jonas MOERMAN – Ecoconso
U kunt uw factuur en uw energetische voetafdruk verlagen door een rationeel energiegebruik, via kleine gebaren, zonder grote investeringen en zonder comfortverlies. Deze animatie laat u kennismaken met concrete acties bij u thuis en helpt u zijn principes in de praktijk te brengen.

ZAT 14 OKT > Ontdek de grote principes van de geluidsisolatie
14u-17u plaats te bepalen
Spreker: Daniel DE VROEY – ambachtsman
Daniel De Vroey werpt zich op als afbreker van de akoestische mythe. Als uitstekend pedagoog toont en illustreert hij de akoestische beginselen op spontane en eenvoudige wijze in een gebouw dat gerenoveerd wordt. De workshop vindt plaats op een werf.

ZAT 21 OKT > Hergebruiken in plaats van afbreken: pistes voor een circulaire renovatie
14u-17u plaats te bepalen
Spreeksters: Eglantine DAUMERIE en Hélène DUBOIS – Homegrade
Ter gelegenheid van de renovatie van een eengezinswoning kunnen sommige materialen gerevaloriseerd worden in plaats van tot afval herleid te worden en naar het containerpark gestuurd te worden. Deuren, ramen, houten vloeren, tegelvloeren, gietijzeren radiatoren, geglazuurde muurkappen en nog vele andere, hebben nog potentieel. Er zijn verschillende pistes voor hergebruik: hergebruik in situ, transformatie voor een ander gebruik, verzending naar kringloopcentra of tweedehands doorverkopers. Deze workshop/dit bezoek toont hoe een inventaris van de bestaande materialen wordt gemaakt, dit is een eerste stap om hun mogelijkheden te bepalen, en verkent daarna de pistes voor hergebruik, doorverkoop, enz.