Akoestiek

De geluidsisolatie

Homegrade helpt u de juiste reflexen en praktische gebaren te vinden op het vlak van akoestiek in uw woning, en begeleidt u desgewenst bij de juiste werkzaamheden om de voortplanting van het geluid in het gebouw te verminderen.

Onder bepaalde voorwaarden verleent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bijkomend voordeel voor de geluidsisolatie aan de inwoners die recht hebben op de renovatiepremie.

Consulteer de Code van goede geluidspraktijken, een technisch referentiekader inzake geluidsisolatie opgesteld door Homegrade voor de premie van de renovatie van het woonmilieu.

In de stad verandert een beetje rust het leven...kom in actie!

Droomt u van meer stilte? Hoort u uw buren en de buitengeluiden te goed? Het is meestal mogelijk om de geluidsisolatie van uw woning te verbeteren. Vraag een  begeleiding voor akoestische werken!

Probeer bij geluidsoverlast eerst en vooral te praten met de buur waar het storende geluid vandaan komt. Misschien is hij zich niet bewust van het probleem. Indien de dialoog moeizaam verloopt, kan het nuttig zijn de hulp te vragen van de syndicus van het gebouw of van een lokale bemiddelaar. Dit is een ervaren professional wiens taak het is de dialoog te herstellen en oplossingen te vinden voor het burenconflict (lawaai, gebrek aan respect voor de gemeenschappelijke delen, agressieve houding, enz.).

Alle gemeenten van het gewest bieden een gratis dienst van lokale bemiddeling aan. Op uw verzoek kunnen wij met hen samenwerken om technische informatie te verstrekken.

Opmerking: niet te verwarren met de sociale bemiddelaars, die op grotere schaal werken en proberen de relaties tussen de burger en de instellingen of de lokale overheid te bevorderen, in overleg met het verenigingsmidden en de Jeugdhuizen.

Als de bemiddeling mislukt, kan een (gratis) verzoening worden aangevraagd door eenvoudig een brief te sturen naar de vrederechter van zijn gemeente. Als de verzoening mislukt, kunt u nog een proces aanspannen voor het vredegerecht. Deze procedure is veel eenvoudiger dan de klassieke procedure van strafrechtelijk onderzoek voor het Parket.

Voor een dringende interventie (bijv. nachtlawaai) dient u de lokale Politie te contacteren. Het is echter af te raden om klacht in te dienen bij de politie, omdat zo de klassieke procedure wordt opgestart.

Indien de dialoog met de veroorzaker van de overlast mislukt, kunt u een klacht indienen bij Leefmilieu Brussel (voorheen BIM) met behulp van een standaard klachtenformulier. Alvorens dit te doen is het evenwel raadzaam een aangetekende brief te sturen naar degene die de hinder veroorzaakt, waarin u hem op hoffelijke wijze herinnert aan de ondernomen stappen en de eventuele mondelinge of schriftelijke afspraken. U kunt klacht indienen indien hij niet positief heeft gereageerd binnen een redelijke termijn.

Het klachtenformulier is verkrijgbaar bij de Dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel – 02 775 75 75 of leefmilieu.brussels.

Indien Leefmilieu Brussel uw klacht ontvankelijk acht, komt deze bij u een geluidsmeter installeren die automatisch in werking treedt wanneer zich een geluid voordoet. Leefmilieu Brussel laat de meter 24 u bij u of meer, indien het onmogelijk was de metingen te verrichten. Ze vergelijken daarna de resultaten met de Brusselse normen en indien deze overschreden zijn, kunnen ze op uw aanvraag uw buren verplichten om hun gedrag te wijzigen of om werken uit te voeren voor een betere geluidsisolatie, op straffe van een geldboete. Deze dienst is gratis, maar kan u helaas niet onmiddellijk helpen, omdat aan uw buren een bepaalde termijn wordt toegekend om het probleem op te lossen. Meer info over burenhinder hier.

Opmerkingen:

  • Voor sommige geluidsbronnen bestaat er geen enkele wetgeving die geluidsnormen vastlegt (bijv. wegverkeer, spoorverkeer en waterverkeer, activiteiten van Landsverdediging, school- en cultusactiviteiten). Het BIM kan dus geen inbreuk vaststellen en tussenkomen.
  • De belangrijkste bronnen van geluidshinder zijn: slecht afgestelde airconditioning, muziek met geluidsversterking, het lawaai van het laden en lossen van goederen, lawaaierig nachtwerk en werven.

Bekijk onze webinars over Akoestiek in Brussel

Opmerking: de wetgeving en technieken die in deze webinars worden genoemd, wijzigen na verloop van tijd. Vraag dus altijd aan een deskundige of ze up-to-date zijn.

Publicaties in verband met de geluidsisolatie

De geluidsisolatie van een Brus​sels huis verdeeld in appartementen
Sophie Mersch, Homegrade

Uitgever: Homegrade, 2019 Herlezing: Daniel De Vroey

Bekijken
Code van goede geluidspraktijken
Sophie Mersch, Homegrade

Uitgever: Homegrade, 2015

Bekijken