Duurzame Gebouwen en Be.Exemplary

Duurzame gebouwen en huisvesting

Homegrade biedt concrete hulp aan particulieren die gebouwen met hoge milieukwaliteit willen ontwerpen of renoveren, waarbij naast het comfort en de gezondheid van de bewoners, ook de economische haalbaarheid van het project gegarandeerd wordt.

De belangrijkste thema’s op het gebied van de huisvesting en het ecobouwen, en waarop particulieren een invloed kunnen hebben, zijn:

 • de energiebesparing;
 • het waterbeheer, (regenwaterput, enz.);
 • het werfafval;
 • de keuze van materialen en grondstoffen (classificatie van labels, toxiciteit van materialen, ontmanteling en verder hergebruik, enz.);
 • de natuur en de biodiversiteit (groendaken en groengevels, tuinen, enz.);
 • het comfort, de gezondheid en het welzijn van de bewoners (binnenhuisvervuiling, elektromagnetische vervuiling, akoestiek, enz.);
 • de prognoses voor het langetermijngebruik van het gebouw (isolatie, ventilatie, energiebeheer, onderhoud, enz.).

Contacteer onze adviseurs voor meer informatie !

Leg een groendak aan!

Hebt u een plat dak? En wil u graag het groen zien in plaats van de dakbedekking? Installeer een groendak. Het zal allerlei wilde planten kunnen herbergen en zorgen voor een betere regulering van de regenwaterstromen. U kunt er zelfs groenten op telen!

Circulaire economie in de bouw

In tegenstelling tot een lineaire aanpak (ontginning, productie, consumptie en eliminatie), moeten we onze economie opnieuw uitdenken in de vorm van een kringloop, om meer rekening te houden met de biologische cyclus van het materiaal, en met zijn technische cyclus.

In de biologische cyclus worden de materialen gecomposteerd. In de technische cyclus worden de materialen hergebruikt in het productieproces. We moeten van een cultuur van “wegwerpen en vervangen” naar een cultuur van “herstellen, terugnemen en hernieuwen, demonteren en regenereren” gaan.

Hoe kan dit worden toegepast op de bouwsector? Net zoals hij een van de toonaangevende sectoren is op het vlak van energieverbruik en uitstoot van BKG, produceert de bouwsector een grote hoeveelheid afval en gebruikte materialen. Het gebruik van dit afval als hulpbron, maar ook de beperking van de hoeveelheid geproduceerd afval, zijn de leidende beginselen van dit thema met de volgende doelstellingen:

 • De levensduur van gebouwen verlengen. Dit betekent diagnose en opvolging, goed onderhoud, herstellingen en regelmatige renovatie;
 • Ontwerpen met de afbraak in het achterhoofd: anticiperen op de sloopfase van de bouwelementen voor een toekomstig hergebruik (nieuwe assemblagetechnieken, geschikt gereedschap, enz.);
 • Ontwerpen met het oog op “omkeerbaarheid”: ervoor zorgen dat een gebouw zich zonder ingrijpende renovaties kan aanpassen;
 • Op de juiste manier demonteren: ervoor zorgen dat de materialen hergebruikt kunnen worden door middel van een goed georganiseerd demontageproces;
 • Maatregelen uitvoeren om het algemene afvalbeheer op het terrein te verbeteren, meer bepaald door de principes van hergebruik in situ: het materiaal of architectuurelement elders op de werf of in de nabijheid ervan hergebruiken;
 • Rationeel gebruik van hulpbronnen en van energie.

Bent u aan het renoveren? Herstel, hergebruik en recycleer!

Denk aan herstellen, hergebruiken en recycleren alvorens iets te vervangen en nieuw te kopen. Een lijst, een beetje verbeelding en u zult de consumptiereflex vermijden. Vandaag stellen vele bedrijven en verenigingen voor om gebruik te maken van de circulaire economie. Informeer bij onze adviseurs!

Begeleiding Be.Exemplary

« Be.Exemplary » is een projectoproep om voorbeeldige bouw- en renovatieprojecten te stimuleren en belonen in termen van duurzame stedelijke ontwikkeling.

Via Homegrade wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de Bouwheren, vooraleer ze hun offerte indienen, een begeleiding aanbieden bij de vier hoofdthema’s van de projectoproep (Sociaal, energie/milieu, architecturale kwaliteit, kringloopeconomie).

Elke projectdrager wordt aangemoedigd om Homegrade te contacteren voor gratis advies en technische bijstand over de gevaloriseerde dimensies in de projectoproep.

De begeleiding heeft enerzijds tot doel ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk projectdragers een dossier kunnen indienen dat beantwoordt aan de eisen en doelstellingen van de projectoproep. Anderzijds moeten de projectdragers zoveel mogelijk gestimuleerd worden in hun reflecties en stappen met betrekking tot de nagestreefde doelstellingen.

In 2019 heeft de Brusselse regering de vierde editie van Be.Exemplary, de oproep tot bouw- en renovatieprojecten die exemplarisch zijn op het vlak van duurzame stadsontwikkeling, gelanceerd.

Na het succes van de vorige edities zet de Gewestelijke Regering haar ambitie voort om bouw- en renovatieprojecten, die voorbeeldig zijn op vlak van een geïntegreerde duurzame stedelijke ontwikkeling, te belonen. De editie 2019 wil de deelname van de privésector aanmoedigen, zowel van particulieren als grotere projecten. Daarvoor is geen moeite te veel! De regering heeft trouwens beslist om de subsidie voor deze doelgroep op te trekken tot € 250/m², met een minimum van € 20.000 per project.

Elk architecturaal project, ongeacht zijn omvang en functie, kan bijdragen tot een betere leefomgeving. be.exemplary wil alle belanghebbenden, publiek en privaat, aanmoedigen om deze gewestelijke ambities na te streven. De ingediende projecten moeten rekening houden met de 4 volgende uitdagingen (architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit, het milieu, het sociale en de kringloopeconomie). Het voorbeeldige en innovatieve karakter van de projecten zal door een jury van experts worden beoordeeld.

Welke projecten komen in aanmerking?

 • Alle bestemmingen zijn mogelijk (scholen, sportvoorzieningen, woningen, enz.).
 • Elke publieke of private bouwheer kan deelnemen.
 • Zowel nieuwbouw als renovaties.
 • De projecten moeten zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden en de werken mogen nog niet begonnen zijn.

Alle vragen met betrekking tot de projectoproep kunnen worden gericht aan info@beexemplary.brussels.

Wees een voorbeeldige bouwheer!

Onze adviseurs begeleiden gratis de meeste bouwheren die deelnemen aan de projectoproep BeExemplary. Ook u kunt een subsidie krijgen van 125€/m² tot 250€/m². Contacteer ons team!

Publicaties in verband met de duurzame gebouw en Be.Exemplary

Renoveren: herstellen, hergebruiken en recycleren - Een stap naar een circulaire economie
Guillaume Amand & Miriam Mekhalfa, Homegrade

In Brussel vormen de demontage en renovatie van bestaande gebouwen een echte stapelplaats van materiaal en hulpbronnen van bouwmaterialen die weer in circulatie kunnen worden gebracht en ontgonnen. Door hergebruik of recyclage krijgen deze materialen een nieuw leven, wordt verspilling voorkomen en kan op de productie van nieuwe grondstoffen bespaard worden.

externe link
Inventaris voor het hergebruik van materialen
Guillaume Amand & Miriam Mekhalfa, Homegrade

De inventaris voor het hergebruik van materialen geeft een methodologie om u te helpen bij het hergebruiken van materialen tijdens de renovatie van uw woning. Het bestaande hergebruiken of transformeren laat zich niet improviseren, ontdek hoe u uw project van A tot Z kunt organiseren!

externe link