Energie

Het huisbezoek « energie »

U krijgt een gratis huisbezoek, uitgevoerd door een specialist, die u helpt te bezuinigen. Hij stelt een persoonlijk actieplan op.

Een van onze adviseurs kan bij u langskomen om samen met u de voornaamste acties te bepalen. Hij stelt een diagnose met aandacht voor uw specifieke verwachtingen en legt duidelijk uit wat u kunt ondernemen om uw factuur te drukken.

Dit bezoek en de andere diensten die door Homegrade worden aangeboden, zijn niet-commercieel en gratis. Onze adviseurs zijn speciaal opgeleid om u te begeleiden en de door u ondernomen energiebesparende stappen te vergemakkelijken.

Hoe verloopt het bezoek?

Het bezoek duurt ongeveer 1,5 uur en bestaat uit drie delen:

 1. Samen met u analyseren we uw wensen en uw laatste energiefacturen (gas, elektriciteit, stookolie). Voor gas en elektriciteit bekijken we daarbij in het bijzonder de eindafrekeningen van uw energieverbruik.
 2. We bezoeken de woning samen met u.
 3. We stellen u een diagnose voor met aanbevelingen over acties die u kunt ondernemen:
  • de dagdagelijkse handelingen die u meteen kunt toepassen;
  • de kleine ingrepen die u eventueel kunt ondernemen tegen een geringe kostprijs;
  • de renovatiewerken waarvoor er eveneens een begeleiding kan worden voorgesteld.

Enkele dagen na het bezoek bezorgen we u als het nodig is een gepersonaliseerd bezoekverslag dat één of meerdere van de volgende elementen herneemt:

 • de belangrijkste stappen om uw facturen te verminderen;
 • de diagnose van uw situatie op basis van de gegevens die samen met u verzameld werden;
 • onze voornaamste aanbevelingen om uw energiefactuur te verlagen;
 • financiële adviezen: op basis van gewestelijke gemiddelden en gegevens die u ons bezorgd hebt, kan onze adviseur een eerste raming maken van het benodigde budget om de werken uit te voeren, alsook een evaluatie van de financiële steunmaatregelen waarop u een beroep kunt doen.

Hoe dit bezoek voorbereiden?

Opdat het bezoek doeltreffend zou zijn en rechtstreeks tot aanbevelingen op maat zou kunnen leiden, vragen we u om het volgende voor te bereiden:

 • Uw laatste jaarlijkse stookoliefactuur en eindafrekening voor gas en elektriciteit.
 • Uw laatste aanslagbiljet (vrijblijvend). Dit document is onontbeerlijk om u persoonlijke informatie te kunnen geven over de financiële steun waarop u in uw situatie aanspraak kunt maken.
 • Mocht u hierover beschikken: de architectplannen en het bestek van uw woning, alsook de offertes en facturen van de werken die al werden uitgevoerd aan of gepland zijn voor uw woning.

Opgelet

De door Homegrade geleverde diensten en bezorgde documenten kunnen in geen geval de wettelijke verplichtingen vervangen op het vlak van EPB-reglementering, stedenbouw, huisvestingscode, enz. Het werk van Homegrade kan nooit het werk van een architect of een andere erkende professional vervangen.

Identificeer de energiezwaktes

Tijdens het energiehuisbezoek identificeren onze adviseurs samen met u de energiezwaktes van uw woning. Ze zullen uw vragen beantwoorden, maar ook uw aandacht vestigen op verbeteringen waaraan u misschien niet gedacht had!

Hernieuwbare energie in Brussel

De elektriciteitsrekeningen zijn een belangrijke uitgavenpost voor elk gezin. Bovendien is voor de productie van 1 kWh elektriciteit 2 tot 3 kWh grijze energie nodig (gas, uranium, steenkool). De omzetting van deze energie in elektriciteit leidt dus tot aanzienlijke energieverliezen en tot de productie van milieuschadelijk afval (CO2, radioactief afval, enz.).

Vandaag bieden sommige energieleveranciers elektriciteit uit hernieuwbare bronnen aan, maar deze « groene » energie van leveranciers kan nauwelijks aan de totaliteit van de stijgende energiebehoefte voldoen.

Door te kiezen voor hernieuwbare energieproductie in uw woning helpt u uw impact op de planeet te verlagen (ecologische voetafdruk). Bovendien kan een dergelijke investering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rendabel zijn. Gezien de bebouwing en de bevolkingsdichtheid van het gewest, zijn voor de meeste Brusselaars de fotovoltaïsche zonnepanelen de meest voorkomende en gemakkelijkst te realiseren optie.

De adviseurs van Homegrade begeleiden u bij uw keuze van systemen/technologieën, verwijzen u door naar erkende aannemers, analyseren samen met u uw bestekken, geven u advies over de verschillende subsidies (premies, groenestroomcertificaten, groene lening, enz.). Contacteer ons indien u vragen hebt of voor een volledige begeleiding van uw renovatieproject!

Installeer fotovoltaïsche panelen!

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de installatie van zonnepanelen zeer voordelig! Vraag gratis advies aan ons team!

Installatie van fotovoltaïsche panelen op gedeelde daken

Als actor in een mede-eigendom (mede-eigenaar, huurder, eigenaar, syndicus, lid van het beheerscomité) kunt u aanspraak maken op een begeleiding bij de uitvoering van een fotovoltaïsche zonne-installatie op het gemeenschappelijke dak.

Bent u mede-eigenaar of huurder van een gebouw met 2 tot 6 woningen en bent u geïnteresseerd in de installatie van zonnepanelen op het dak van de mede-eigendom, neem dan contact op met onze dienst hernieuwbare energie. Homegrade geeft ook advies aan mede-eigendommen.

Voor de mede-eigendommen met meer dan 6 woningen kunnen wij u adviseren en basisinformatie geven, maar voor een begeleiding zal de syndicus van het gebouw contact moeten opnemen met de dienst Facilitator Duurzame Gebouwen op 0800/85.775 – facilitateur@environnement.brussels

Om de gebruiksvoorwaarden van “gedeelde daken” voor fotovoltaïsche panelen duidelijk te definiëren, stelt Leefmilieu Brussel u modelcontracten ter beschikking: clausules die in het huurcontract moeten worden opgenomen in geval van de huur van een woning, modelcontracten voor de huur of voor de terbeschikkingstelling van het dak en modelclausules voor de notulen van de algemene vergadering van de mede-eigenaars. Deze modellen maken het mogelijk om de voorwaarden van de overeenkomst tussen de verschillende betrokken partijen te verduidelijken, en kunnen als basis dienen voor het opstellen van uw officiële documenten.

Bent u eigenaar-verhuurder? Investeer dan in een fotovoltaïsche installatie!

Uw woning wordt hierdoor aantrekkelijker. U en de zon zorgen ervoor dat de huurders kunnen profiteren van een verlaging van hun elektriciteitsrekening naar rato van hun zelfverbruik. En u trekt voordeel uit de verkoop van groenestroomcertificaten.

Publicaties in verband met energie

Fotovoltaïsche zonnepanelen - eigen elektriciteit produceren
Jimmy Saudoyer, Reda Idriss, Johan Verhaegen, Elie Chabrillat en Nicolas Vandernoot, Homegrade

Deze brochure belicht de elementen van een fotovoltaïsche zonne-installatie, de te volgen stappen om de prestaties te optimaliseren en de punten waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering ervan.

externe link