Oude liften

Oude liften: hoe ze te moderniseren met respect voor het erfgoed?

Door de inschrijving in de inventaris en het attest van erkenning van de historische waarde is het mogelijk om op maat gemaakte moderniseringsprocedures te overwegen ter bescherming van dit erfgoed.

De aanpassing aan de normen is altijd verplicht, ongeacht de historische waarde van de lift, maar opname in de inventaris houdt geen wettelijke verplichtingen in.

Aanvraagformulier voor de
inschrijving in de inventaris

Alleen de aanvragen via het formulier worden in aanmerking genomen. De aanvragen voor een attest per e-mail worden niet behandeld. Als u al een attest van historische waarde hebt ontvangen van urban.brussels, blijft dit geldig voor zover de lift nadien geen wijzigingen heeft ondergaan. U hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Opgelet: wegens de grote vraag is de behandelingsduur van de attesten iets langer dan was aangekondigd. Bedankt voor uw begrip.

Oude liften aanpassen aan de normen

© Bruno Pradez

In de Brusselse gebouwen bevinden zich oude liften die een opmerkelijk industrieel en ambachtelijk erfgoed vormen.

De federale wetgeving inzake de veiligheid van liften wordt momenteel herzien. Meer bepaald wordt een verlenging van de moderniseringstermijnen overwogen.
Liften die vóór 1958 in bedrijf zijn gesteld, moeten uiterlijk op 31 december 2023 beveiligd zijn. Een bijkomende periode van vijf jaar zou worden toegekend voor liften waarvan de historische waarde wordt erkend door het Brussels, Vlaams en Waals Gewest, die bevoegd zijn voor erfgoedmaterie.
De gecertificeerde liften moeten uiterlijk op 31 december 2027 gemoderniseerd zijn.

Deze modernisering houdt onder meer in dat een risicoanalyse wordt uitgevoerd door een Externe Dienst voor Technische Controle (SECT). Dit is in wezen een standaardanalyse die niet altijd is aangepast aan de specifieke kenmerken van historische liften. Sommige veiligheidsmaatregelen kunnen inderdaad het uitzicht van de lift en het gebouw waarin hij zich bevindt, veranderen.

De wetgeving inzake de veiligheid van liften zal in de nabije toekomst worden herzien en aangepast om beter rekening te houden met de specifieke kenmerken van historische liften. Wij zullen de informatie over de wijziging van de wetgeving bijwerken zodra deze beschikbaar is.

Een beveiliging op maat voor de oude liften

© Bruno Pradez

In bepaalde situaties kan de EDTC een risicoanalyse op maat uitvoeren, bijvoorbeeld op basis van de Kinney methode. Dit is het geval voor liften die een “attest van erkenning van de historische waarde” verkrijgen.

In de standaardanalyse worden enkel de verschillende veiligheidscriteria bekeken en wordt hun conformiteit gecontroleerd aan de hand van een “checklist”-systeem. De analyse op maat daarentegen evalueert nauwkeurig de risico’s van elk liftonderdeel en laat toe deze te relativeren.   

Er kunnen dan alternatieve veiligheidsoplossingen worden voorgesteld – die in verhouding staan tot de geïdentificeerde risico’s – en de lift kan worden gemoderniseerd met respect voor het erfgoed.

De erkenning van de historische waarde

De federale wetgeving (zie koninklijk besluit van 9 maart 2003) laat toe om rekening te houden met de historische waarde van de lift bij de aanpassing aan de normen. De Gewesten die bevoegd zijn voor het erfgoed kunnen deze waarde erkennen*.

In Brussel heeft de Directie Cultureel Erfgoed van urban.brussels aan Homegrade de opdracht gegeven een inventaris op te maken van historische liften. Deze inventaris zal de basis vormen voor de afgifte van attesten.

Elke eigenaar kan de inschrijving van zijn lift in de inventaris en een attest van erkenning van de historische waarde aanvragen, door dit formulier in te vullen.

Ook alle erfgoedliefhebbers kunnen een lift in de inventaris inschrijven !

Aanvraagformulier voor de
inschrijving in de inventaris

* De erkenning van de historische waarde geeft echter geen recht op een subsidie voor modernisering, tenzij het gebouw waarin de lift zich bevindt beschermd is.

 

Bent u eigenaar van een oude lift?

Of wil u een interessante lift melden?
Vraag de inschrijving in de inventaris en/of het attest van erkenning van historische waarde aan door dit formulier in te vullen.

Een oude lift aanpassen aan de normen in 7 stappen.

 

  1. De beheerder/eigenaar schrijft zijn goed in de inventaris in en ontvangt een attest van erkenning van de historische waarde van de lift.
  2. Hij laat een risicoanalyse op maat uitvoeren door een EDTC (Externe Dienst voor Technische Controle).
  3. Hij kiest een modernisatiebedrijf.
  4. Het modernisatiebedrijf stelt alternatieve beveiligingsmaatregelen voor.
  5. De EDTC evalueert de voorgestelde maatregelen.
  6. De beheerder laat de werken uitvoeren vóór 31/12/2022.
  7. De EDTC evalueert de werken en overhandigt een conformiteitsattest.

Meer info

U kunt ook de website van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Vragen over uw oude lift?

Contacteer gratis ons team erfgoed
• per mail: info@homegrade.brussels
• per telefoon op 1810

Publicaties in verband met oude liften

Oude liften
Jérôme Bertrand & Céline Chéron, Homegrade

Deze brochure legt in het kort uit hoe u uw lift kunt onderhouden, beveiligen en moderniseren om dit historisch emblematisch element van de Brusselse gebouwen te behouden.

Bekijken
Oude liften, jong erfgoed. De uitdagingen van de modernisering
Jérôme Bertrand & Céline Chéron, Erfgoed Brussel, n°13, 2014

Artikel over de geschiedenis van liften.

Bekijken