Administraties

De organisaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Leefmilieu Brussel (LB) is de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het staat in voor onderzoek, planning en advies over milieuthema’s. Leefmilieu Brussel is ook verantwoordelijk voor het afgeven van milieuvergunningen en het toezicht op de milieuwetgeving. Verder helpt het de Brusselse overheid en ondernemingen bij milieuplannen. Het beheert verschillende milieuthema’s voor het Brussels Gewest zoals lucht, water, afval, bodem, groene ruimtes en biodiversiteit, geluid, energie, gezondheid en leefmilieu, dierenwelzijn, ecomobiliteit, enz.

Urban.brussels (Brussel Stedenbouw en Erfgoed) is een bestuur dat onafhankelijk is van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Als je gaat bouwen, renoveren of je gebouw een andere bestemming of indeling wil geven, dan kan je voor je stedenbouwkundige vergunningen terecht bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed. Dit bestuur verleent ook premies voor de renovatie van het woonmilieu en voor de verfraaiing van gevels evenals subsidies voor de restauratie van beschermde monumenten. Leven in Brussel betekent ook genieten van opmerkelijke, beschermde en gerestaureerde monumenten en landschappen tijdens de Open Monumentendagen.

Erfgoed.brussels is de Directie Cultureel Erfgoed die instaat voor de toepassing van het gewestelijk beleid inzake vrijwaring van het erfgoed. De Directie is een van de operationele eenheden van Brussel Stedenbouw en Erfgoed, bestuur van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Stedenbouw.brussels is de portaalsite van Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U vindt daar informatie over de juridische actualiteit en stadsplanning, u verneemt alles over de procedures en de stedenbouwkundige regels en u kunt er al zijn publicaties downloaden.

Wijken.brussels bundelt regionale informatie over duurzame wijkcontracten, stadsvernieuwingscontracten en het stedelijke herwaardering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Brussel Huisvesting helpt huurders met een laag inkomen met allerlei toelages. Dit bestuur is ook verantwoordelijk voor de strijd tegen leegstand en ziet toe op de naleving van de normen inzake de veiligheid, bewoonbaarheid en uitrusting van huurwoningen, om te zorgen dat iedereen toegang heeft tot een kwaliteitsvolle huisvesting. Het WoonInformatieCentrum (WIC) beantwoordt al je vragen hieromtrent aan zijn loket of via e-mail.

De Koninklijke Commissie Voor Monumenten en Landschappen (KCML) is een adviesorgaan. Op vraag van de Regering of op eigen initiatief brengt zij advies uit aan de Regering over vrijwaring en behoud van het onroerend erfgoed.

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een coöperatieve vennootschap opgericht in 1989. Het Fonds vervult taken van openbaar nut en stelt hypothecaire leningen, huurhulp of gewestelijke leningen op afbetaling voor de huurwaarborg ter beschikking van gezinnen met een middelmatig of bescheiden inkomen. Daarnaast staat het gebouw in voor de bouw / renovatie en verkoop van woningen.

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) is een Brusselse pararegionale instelling type B. Haar rol bestaat uit de voogdij, de controle, de erkenning, de organisatie van overleg, de begeleiding van sociale woningen in de 19 gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s).

Citydev.brussels is een publiekrechtelijke pararegionale instelling die is belast met de stedenbouwkundige ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hiertoe vertrouwde het Gewest citydev.brussels drie complementaire opdrachten toe: Bedrijfsruimten creëren (economische expansie), voor iedereen betaalbare woningen bouwen (stadsvernieuwing), en woningen en bedrijven verenigen in dezelfde wijk (gemengde projecten).

De belangrijkste rol van perspective.brussels, het Brussels Planningsbureau (BPB), is als gewestelijk expertisecentrum en initiatiefnemer voor de ontwikkelingsstrategie van het Brussels grondgebied. Het BPB is belast met de statistiek, de sociaaleconomische kennis en de strategische en verordenende planning van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naast deze opdrachten heeft de organisatie eveneens de strategische ‘diensten’ voor de gewestelijke ontwikkeling in huis: het team van de bouwmeester (bMa), de huisvestingsreferent en de schoolfacilitator met haar team.

Brussel Financiën en Begroting zorgt voor het optimale en transparante beheer van de gewestelijke overheidsgelden


Brussel Plaatselijke Besturen is de schakel tussen het Gewest en de verschillende plaatselijke besturen (19 gemeenten, 19 OCMW’s, intercommunales, enz.) die op zijn grondgebied gevestigd zijn.

Brulabo (vroeger Brussels Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie – BILSB) is een intercommunale die uiteenlopende controles uitvoert op de gezondheid en de hygiëne.

De DMBSH heeft tot doel de maatschappelijke begeleiding van sociale huurders van een sociale woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is verantwoordelijk voor de uitvoering van grote stedenbouwkundige projecten in Brussel en de bouw van openbare voorzieningen van gewestelijke omvang.