Ready to Renov verbintenishandvest

Verbintenishandvest

Dit handvest maakt deel uit van de “Ready to Renov” oproep tot kandidaten die Homegrade heeft gelanceerd om een interne lijst op te stellen van ondernemingen die gespecialiseerd zijn in de renovatie van gebouwen en die actief zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het doel van deze lijst is het vergemakkelijken van de contacten tussen de particulieren renoveerders die door Homegrade worden begeleid, en de renovatiebedrijven.

Voorwaarden

Elke onderneming die in deze lijst wenst te worden opgenomen, moet eerst dit handvest onderschrijven en het contactformulier invullen.

De onderneming verklaart:

 • dat de zetel van haar onderneming gevestigd is in de Europese Communautaire Ruimte;
 • dat ze een Belgisch btw-nummer heeft (definitief of tijdelijk) ;
 • dat ze geldig geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
 • dat ze haar socialezekerheidsbijdragen betaalt en geen fiscale schulden heeft;
 • dat ze alle verplichte (tienjarige aansprakelijkheid) en noodzakelijke (verzekering BA uitbating) verzekeringen heeft afgesloten voor de uitvoering van de werken die ze wenst uit te voeren;
 • dat, indien haar zetel gevestigd is in het Brussels Gewest of in Wallonië, ze beschikt over de toegangen tot het beroep (koninklijk besluit van 29 januari 2007).

Homegrade verbindt zich ertoe om:

 • objectief en onafhankelijk te handelen door de ene onderneming niet te bevoordelen ten opzichte van een andere;
 • duidelijke informatie te verstrekken aan de onderneming over het project van het huishouden (contactgegevens, adres, aard van de uit te voeren werkzaamheden);
 • de hem toevertrouwde dossiers op een billijke en transparante manier gratis te behandelen;
 • het huishouden te informeren over mogelijke technische oplossingen, de geldende regelgeving, mogelijke financiële steun (subsidies) en het huishouden zo nodig te begeleiden bij zijn stappen om deze premies te verkrijgen;
 • het huishouden in alle onpartijdigheid in contact te brengen met drie ondernemingen op zijn interne lijst van gespecialiseerde ondernemingen.

De onderneming verbindt zich ertoe om…

Wat de termijnen betreft:

 • binnen de 15 werkdagen na de aanvraag van de prijsofferte contact op te nemen met de particulier (indien de onderneming niet in staat is om in te gaan op de vraag van een prijsofferte, zal hij de particulier en de adviseur van Homegrade hiervan op de hoogte brengen) ;
 • de prijsofferte – gratis en vrijblijvend – op te stellen en te versturen binnen de 6 weken vanaf de oproep tot kandidaten, naar de particulier, en een kopie ervan naar de adviseur van Homegrade die het dossier beheert (indien de onderneming de prijsofferte niet binnen de 6 weken kan opstellen, moet ze de particulier en de adviseur zo vlug mogelijk op de hoogte stellen).

Wat de modaliteiten betreft:

 • de gevraagde prijsoffertes in het Frans of in het Nederlands op te stelllen;
 • geen voorschot van meer dan 30% van de kostpijs van de werken te vragen;
 • geen extra werkzaamheden in rekening te brengen zonder dat deze voorafgaand aan de uitvoering uitdrukkelijk door de particulier zijn goedgeke

Wat de inlichtingen betreft:

 • Op de prijsofferte en op de facturen ten minste de volgende gegevens te vermelden:
  • Administratieve gegevens:
   • de naam en/of maatschappelijke naam van de onderneming en haar rechtsvorm;
   • het ondernemingsnummer en/of het Belgische btw-nummer;
   • het adres van de maatschappelijke zetel;
   • het telefoonnummer en het e-mailadres;
   • de geldigheidsduur van de offerte;
   • een dubbel exemplaar van de prijsofferte, gedateerd en ondertekend.
  • Gegevens betreffende de werkzaamheden:
   • het adres van de werf;
   • het doel van de werken;
   • de aard van de gebruikte materialen en hun beschrijving (merk, fabrikant, type, technische waarden…);
   • de betrokken oppervlaktes;
   • de gedetailleerde kosten per post;
   • de totale prijs exclusief btw en inclusief btw;
   • de verwachte uitvoeringstermijn van de werken (werkdagen) en eventueel de begindatum van de werken.

 

Aandacht : Inschrijving op de lijst is geen garantie voor toekenning van een opdracht, aangezien de particulier de enige meester van zijn renovatieproject blijft. Homegrade treedt op geen enkele wijze in de plaats van de particulier en/of de onderneming. Homegrade draagt derhalve geen verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden die door de particulier bij de onderneming zijn besteld en door deze laatste worden uitgevoerd.

Hoger beroep

Om het goede verloop van de opdrachten te verzekeren en in geval van herhaalde niet-naleving van het handvest :

De adviseur van Homegrade zal contact opnemen met de verschillende betrokken partijen. Na verschillende uitwisselingen tussen Homegrade en de onderneming – en bij gebrek aan een aanpassing – aanvaardt de onderneming dat ze van de “Ready to Renov”-lijst van Homegrade kan worden geschrapt. Ze kan zich echter te allen tijde weer aandienen om opnieuw te worden opgenomen in de lijst van ondernemingen.

Elke onderneming die op de lijst staat, kan ook zonder verdere formaliteiten van de lijst worden verwijderd door eenvoudig schriftelijk verzoek aan Homegrade.

Contacteer ons !

Heeft u vragen ? Contacteer onze team :
02 790 43 55 of
readytorenov@homegrade.brussels