De Homegrade adviseurs begeleiden u

Mede-eigendom: beheer en organisatie

Download de brochure

Wonen in een mede-eigendom impliceert het gemeenschappelijk beheer van de gemene delen. Opdat dit goed zou verlopen, is een harmonieus samenleven van wezenlijk belang. Om dit collectief functioneren te vergemakkelijken, heeft de wetgever een omkadering opgesteld. 

In het Hoofdstedelijk Brussels Gewest zijn mede-eigendommen schering en inslag, net als de vragen die over hun werking kunnen worden gesteld.

Welke premies zijn er voor mede-eigendommen in Brussel?

Er zijn 45 premies beschikbaar voor renovatie- en besparingswerkzaamheden.Ontdek een overzicht van alle beschikbare premies, kredieten en subsidies in onze Samenvatting van de Premies.

RENOLUTION-premies

Sinds 1 januari 2022 zijn de Energiepremies en de premies voor de renovatie van het woonmilieu en de verfraaiing van gevels samengevoegd tot één systeem.

Wat houdt mede-eigendom in?

Gedwongen mede-eigendom ontstaat wanneer er minstens twee mede-eigenaars zijn van minstens twee verschillende kavels in hetzelfde gebouw. Dit betekent dat de verschillende eigenaars niet alleen een individueel eigendomsrecht hebben, maar ook eigenaar in onverdeeldheid zijn van de gemeenschappelijke delen.

Escalier commun dans une copropriété à Bruxelles

Wat reglementeert de mede-eigendom?

 • Het Burgerlijk Wetboek
 • De statuten van de mede-eigendom (de basisakte en het reglement van mede-eigendom)
 • Het reglement van inwendige orde
 1. De (VME*) zijn alle mede-eigenaars van een gebouw.
 2. De (is verplicht, ongeacht of deze al dan niet professioneel is). Hij vertegenwoordigt de VME en beheert het gebouw door de beslissingen van de AV uit te voeren of te laten uitvoeren.
 3. De commissaris van de rekeningen (verplicht): Hij controleert de rekeningen die door de syndicus worden voorgesteld.
 4. De raad van mede-eigendom (verplicht vanaf 20 kavels).

De registratie van de VME en de syndicus bij de KBO is verplicht. Om te zien wat u moet doen, raadpleeg onze informatiefiche De mede-eigendom – Registratie van de vereniging van mede-eigenaars en van de syndicus, en afsluiten van verzekeringen.

Algemene vergadering

De wet voorziet in ten minste één gewone per jaar. Op de vergadering kunnen de mede-eigenaars zich uiten en, via hun stemmen, alle nuttige beslissingen nemen over alle kwesties van algemeen belang.

De rekeningen

Elke mede-eigenaar heeft een verschillend vermogen, tenminste een werkkapitaal en een reservekapitaal. Dit vermogen moet in zijn geheel geplaatst worden op afzonderlijke rekeningen, op naam van de VME*.

Werken in mede-eigendom?

Mede-eigendom is een economisch model waaraan elke mede-eigenaar vrijwillig deelneemt en een aantal verplichtingen moet nakomen. Een van deze verplichtingen is het uitvoeren van de werkzaamheden die nodig zijn om de in goede staat te houden. Daarnaast zijn er vaak werkzaamheden aan de gebouwschil nodig om de energieprestaties van de individuele woningen te verbeteren.

Discussion des copropriétaires et du syndic à propos des travaux

Volgens de wet op de mede-eigendom moeten de kosten voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen gedragen worden door de mede-eigendom en verdeeld worden volgens de quotiteiten, tenzij anders bepaald in de basisakte en/of het reglement van mede-eigendom.

Uw basisakte bepaalt welke de gemeenschappelijke en welke de privatieve delen zijn.

Wie neemt beslissingen over werkzaamheden

De beslissing in verband met werkzaamheden moet op een (AV) genomen worden.

 • Instandhoudingswerken die wettelijk verplicht zijn (bijv.: het conform maken van de elektriciteit) moeten worden goedgekeurd met een absolute meerderheid (50%+1 van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars).
 • De andere werken (bijv.: niet-dringende isolatie- of dakwerkzaamheden) moeten met een 2/3 meerderheid van stemmen goedgekeurd worden.
 • Als de werken een wijziging van de bestemming van een gebouw of van een deel ervan inhouden, wordt er gestemd met 4/5 meerderheid van de stemmen.
 • De beslissingen die buiten een AV worden genomen, moeten eenparig gebeuren (100% van de stemmen) met schriftelijk bewijs (bijvoorbeeld per e-mail).

Gemeenschappelijke delen

Zodra u raakt aan een gemeenschappelijk deel moet u de toestemming van de mede-eigendom verkrijgen (vb.: schoorstenen, tuin, balkons, buitengevel, platform, terras, …) zelfs als er sprake is van exclusief gebruik voor één van de mede-eigenaars.

Een mede-eigendom isoleren?

Zelfs als sommige isolatiewerkzaamheden voordeliger lijken voor bepaalde mede-eigenaars, is de energieverbetering van de gebouwschil eigenlijk voordelig voor de hele mede-eigendom. Vooral om het schoorsteeneffect in het trappenhuis en de warmteoverdracht van verdieping naar verdieping te vermijden.   

Deze werkzaamheden zullen ervoor zorgen dat de energieprestaties van de verschillende woningen op gelijke voet staan. 

Schéma : flux de chaleur dans une copropriété dont l'enveloppe n'est pas isolée
Warmtestroom in een mede-eigendom
met een niet-geïsoleerde gebouwschil
Schéma : flux de chaleur dans une copropriété dont l'enveloppe est isolée
Warmtestroom in een mede-eigendom 
met een geïsoleerde gebouwschil

Op basis van een algemene analyse van het gebouw kan een planning worden opgesteld en kunnen de werkzaamheden aan de gebouwschil over de komende 5 tot 10 jaar worden gefaseerd. Verzoeken om storting zullen zo snel mogelijk worden gedaan. 

Door zo vroeg mogelijk te investeren in energieverbeteringen aan het gebouw, kunt u sneller besparen op uw energieverbruik.

Homegrade: hoe we u kunnen helpen

Homegrade biedt een aangepaste ondersteuning voor kleine mede-eigendommen die zonder professionele syndicus worden beheerd, om een collectieve aanpak te vergemakkelijken en beslissingen over de renovatie van het gebouw aan te moedigen.

Onze diensten:

 • Ondersteuning bij de oprichting van de mede-eigendom (niet-professionele syndicus);
 • Prediagnose (prioritering van werkzaamheden aan gemeenschappelijke ruimten, …);
 • Technische informatie;
 • Vergadering die voorafgaat aan de algemene vergadering (AV);
 • Ondersteuning bij het analyseren van offertes;
 • Ondersteuning bij de samenstelling van het premiedossier;
 • Verwijzing naar meer passende structuren.

Homegrade biedt geen juridische bijstand.

Deelname aan een vergadering voorafgaand aan de Algemene Vergadering is eventueel mogelijk om al onze adviezen aan de mede-eigenaars te bundelen.

Andere bevoegde diensten

Facilitator Duurzame Gebouwen

Als uw mede-eigendom wordt beheerd door een professionele syndicus, neem dan contact op met de Facilitator Duurzame Gebouwen! Deze gratis dienst biedt gepersonaliseerde begeleiding en een gedetailleerde diagnose van uw gebouw.

Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaars Syndicaat

Als u juridische vragen hebt, kunt u contact opnemen met het NEMS.

Bemiddelaars

Als u interpersoonlijke conflicten hebt onder mede-eigenaars of met uw syndicus, raden we u aan om contact op te nemen met de bemiddelaar van uw gemeente.

Publicaties en nuttige links

Onze publicaties

Beheer en organisatie

Werken in mede-eigendom

Woordenschat — Kleine mede-eigendom

AV

Algemene vergadering. Het is de vergadering van mede-eigenaars waar beslissingen met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten worden genomen.

Basisakte

De basisakte, opgesteld door een notaris, bevat de beschrijving van het vastgoedgeheel en van de gemeenschappelijke en privatieve delen, en bepaalt het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan elk privatief deel wordt toegewezen.

Gemeenschappelijke delen

Delen van het gebouw die eigendom zijn van alle mede-eigenaars en bedoeld zijn voor ieders gebruik: gangen, muren, trappen, lift, dak…

Syndicus

Adviseert, assisteert en informeert de mede-eigenaars en beheert het gebouw in hun naam door de beslissingen van de AV uit te voeren of te laten uitvoeren. Alle mede-eigendommen zijn verplicht om een syndicus hebben.

VME

Vereniging van mede-eigenaars. Dit is de juridische entiteit die alle mede-eigenaars omvat van een gebouw dat verdeeld is in verschillende kavels die aan afzonderlijke eigenaars toebehoren.