Over ons

Advies en begeleiding

Homegrade begeleidt u gratis bij het verbeteren van uw woning en het verminderen van de ecologische impact in brede zin.

Of u nu huurder of eigenaar bent, teams van experts beantwoorden uw vragen en begeleiden u desgewenst stap voor stap in uw project, zowel op technisch, administratief als financieel vlak.

Onze adviseurs staan ook tot uw beschikking om u te begeleiden in de bestaande financiële tegemoetkomingen.
Homegrade helpt u om uw renovatieprojecten te realiseren, maar laat u ook uw aandacht richten op aspecten van uw woning waaraan u niet zou hebben gedacht. Alle Homegrade adviseurs benaderen de woning transversaal, en bekijken elk relevant thema.

Zo helpen ze u de milieu-impact van uw woning te verminderen (energieverbruik, akoestiek, materiaalkeuze…), de regels na te leven (stedenbouw, EPB, Huisvestingscode…) en uw erfgoed te bewaren.

Verbeter uw leefklimaat!

U wil uw woning verbeteren? Homegrade zal u graag begeleiden.

Contacteer ons!

Over ons

Homegrade is het advies-en begeleidingscentrum voor huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het richt zich tot alle gezinnen, huurders en eigenaars die de kwaliteit van hun woning wensen te verbeteren. Het krijgt steun van Leefmilieu Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De opdrachten van Homegrade zijn gedefinieerd in het “Beheerscontract tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de vzw Homegrade – 2017-2022”. Dit omschrijft Homegrade als “een speler met terreinkennis om de Brusselse gezinnen te begeleiden bij het verbeteren van de levenskwaliteit in hun woning en het verminderen van hun milieu-impact in brede zin, in de eerste plaats vanuit « energetisch standpunt ».

Gratis diensten voor de Brusselaars!

Homegrade is een vzw die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gesubsidieerd wordt om de huurders en eigenaars te begeleiden in hun projecten, stappen en vragen rond de thema's akoestiek, energie, huisvesting, renovatie, ecobouwen, erfgoed en stedenbouw. Contacteer onze adviseurs!

Het eerste interventieprincipe van Homegrade is het verstrekken van neutrale, onpartijdige, volledige, transversale en actuele informatie over een reeks onderwerpen die gerelateerd zijn aan de huisvesting zodat iedereen, zowel eigenaars als huurders, duurzaam kan wonen in het Brussels Gewest. Het doel is de renovatie van woningen, de vermindering van hun ecologische impact, de bewaring en het onderhoud van de het erfgoed, de toegang tot huisvesting en het rationeel energiegebruik te bevorderen en aan te moedigen.

De vereniging begeleidt ook de burger bij zijn stappen op technisch, administratief en financieel vlak. Naast deze informatie- en begeleidingsopdrachten en dit zowel reactief als proactief, wil de vzw, door het rechtstreekse contact te bevorderen, de burger op verschillende manieren, aanzetten tot handelen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de residentiële sector verantwoordelijk voor 40% van het totale energieverbruik. Ongeveer de helft van het woningenbestand is ouder dan 50 jaar, terwijl het renovatiepercentage zeer laag is. Bovendien worden de gebouwen in Brussel gekenmerkt door een sterke aanwezigheid van appartementsgebouwen (76% van de woningen – cijfers van de energiebalans 2012 van het BHG), en 60% van de woningen wordt bewoond door huurders.

Hoewel de Brusselse energieregelgeving reeds een kader biedt voor nieuwe gebouwen of zware renovaties, is dat niet het geval voor alle handelingen van eenvoudige renovaties (waarvan de meerderheid gebeurt zonder stedenbouwkundige vergunning en zonder architect) met betrekking tot de huisvesting.

Een belangrijke uitdaging is de noodzaak om krachtige maatregelen te ontwikkelen die erop gericht zijn de burgers aan te moedigen actie te ondernemen om de levenskwaliteit in hun woning te verbeteren en hun milieu-impact en woningconsumptie te verminderen.

Deze actie is des te noodzakelijker omdat het niet eenvoudig is de gewoontes op het gebied van energieverbruik te veranderen, noch om weerstand en vooringenomenheid op dit vlak te overwinnen. Het is niet alleen nodig om de burgers te informeren en te sensibiliseren, maar ook om naar hen te luisteren en hen te begeleiden, om zo de naleving van een ambitieus beleid te vergemakkelijken en de maatregelen te stimuleren voor een beter energiegebruik of een vermindering van het huishoudelijk verbruik (energie en water).

Een van de belangrijkste doelgroepen zijn de gezinnen die geen werkzaamheden hebben gepland of die zich niet bewust zijn van de bestaande voorzieningen, en die woningen bewonen of bezitten met mogelijkheden om het verbruik te verminderen. Daarom is het een strategische uitdaging om het publiek te bereiken dat met de huidige middelen niet geactiveerd kan worden.

Tot slot is het van belang om degenen die besloten hebben dergelijke stappen te ondernemen, te helpen en te begeleiden, ongeacht hun profiel.

(uittreksels uit het Beheerscontract)

Homegrade is het advies- en informatiecentrum voor huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het richt zich tot alle gezinnen, huurders en eigenaars die de kwaliteit van hun woning wensen te verbeteren.

De doelstellingen van Homegrade vzw zijn:

 • het verschaffen aan alle particulieren die een woning bezitten of bewonen, of die van plan zijn een woning te bezitten of te bewonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van transversale informatie over deze woning op het vlak van: stedenbouw, renovatie, hulp bij huisvesting, stedelijke herwaardering, erfgoed, energie, akoestiek, ecobouwen en regelgeving;
 • het energieverbruik van woningen aanzienlijk verminderen om actief deel te nemen aan de milieudoelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
  – door de activering van Brusselaars die geen energiebesparende investeringen hebben gepland;
  – door tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van het publiek dat al betrokken is bij een energierenovatieproject van hun woning om de kwaliteit ervan te verbeteren;
  – door de Brusselaars bewust te maken van de principes van het rationeel energiegebruik;
 • verbetering van de kwaliteit van Brusselse woningen en vermindering van hun milieu-impact in de ruime zin;
 • het aanbieden van minstens één toegang tot de diensten die op het grondgebied van elke Brusselse gemeente worden verleend. Dit gebeurt door synergieën aan te vullen of tot stand te brengen, enerzijds met de “regionale” actoren die aanvullende activiteiten ontplooien, en anderzijds met het lokale weefsel (gemeentebesturen, verenigingen, OCMW, enz.) om het Brusselse publiek in zijn geheel te bereiken;
 • de opleiding van professionelen en ambtenaren in onderwerpen die verband houden met de ervaring die de vzw heeft opgedaan;
 • de netwerkvorming van de verenigingen van het Netwerk Wonen met inachtneming van de regionale strategie van de daarmee verband houdende streefdoelen, de gemeentelijke strategische context en de kennis van de betreffende wijken;
 • de coördinatie van de verenigingen van het Netwerk Wonen door hun banden te versterken, goede praktijken uit te wisselen en de samenwerking tussen de verschillende actoren van de stadsvernieuwing te faciliteren;
 • de voorzieningen van het Gewest gebruiken, doorgeven, ontplooien. De vzw zorgt ervoor dat haar verschillende activiteiten in synergie en/of complementair worden afgestemd op de voorzieningen die op het niveau an het Gewest werden gecreëerd: bestaande transversale instrumenten, energie- en renovatiepremies, Brusselse groene lening, EPB-regelgeving, Facilitator duurzame gebouwen, Gids duurzame gebouwen, informatiecampagnes, enz.;
 • de Brusselaars informeren over alle onderwerpen die verband houden met de territoriale ontwikkeling, de huisvesting en de energie.

(uittreksels uit het Beheerscontract)

Statuten van de vzw Homegrade

De vzw Homegrade heeft tot doel:

 • het bevorderen van de volledige, neutrale, onpartijdige en gedocumenteerde informatie aan de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zonder enig onderscheid, in alle materies die rechtstreeks of onrechtstreeks en op transversale wijze raken aan het behoud en de verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het bijzonder betreffende het duurzaam wonen, de huisvesting en de vernieuwing hiervan, de stedenbouw, het erfgoed, de vermindering van de ecologische impact in ruime zin van de Brusselse woningen door met name de vermindering van het energieverbruik, het duurzaam bouwen, het waterbeheer, de akoestische kwaliteit, de vermindering van de vervuiling binnenshuis, de promotie van renovatie- en energiepremies, enz… te bevorderen;
 • het op beduidende en kwantificeerbare wijze deelnemen aan de doelstellingen tot vermindering van het energieverbruik en de broeikasgas emissies van gebouwen en in het bijzonder van woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • de gewestelijke politiek uitvoeren in directe samenwerking met de bevoegde besturen.

De vereniging richt zich tot ieder publiek en kan alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met iedere activiteit die de levenskwaliteit in de Brusselse bouw bevordert en haar impact op het milieu verkleint.

Met het oog op haar doel, mits naleving van de samenwerkingsrichtlijnen vastgesteld in de samenwerkingsovereenkomsten zoals goedgekeurd door de voor de materies in verband met het maatschappelijk doel bevoegde Minister(s), geeft de vereniging zich met name als opdracht (niet exhaustief en niet limitatief):

 • informatieverspreiding, sensibilisering en opvoeding, raad en bijstand inzake bescherming en verbetering van het stadsmilieu en de leefomgeving;
 • het vervolgen van specifieke acties met het oog op de verbetering van het stadsmilieu en de leefomgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • het verminderen van de energie- en klimaatimpact van de Brusselse woningen via begeleiding met als doel de Brusselse gezinnen aan te zetten over te gaan tot actie en zo het aantal renovaties te verhogen;
 • het voeren van verscheidene acties, gericht aan eigenaars, beheerders en huurders van woningen, die op beduidende wijze bijdragen tot de doelstellingen tot vermindering van het energieverbruik en de broeikasgasemissies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze opdrachten zijn gepreciseerd in het kader van een beheerscontract afgesloten met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De door de vereniging aangeboden begeleiding zal proactief, tweetalig en van technische, administratieve en financiële aard zijn.

De vereniging mag activiteiten tegen betaling ondernemen op voorwaarde dat deze vallen binnen het kader van het nagestreefde maatschappelijk doel en dat de voortgebrachte financiële opbrengsten opnieuw worden aangewend voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vzw.

De vereniging mag alle daden en nodige handelingen stellen die nuttig zijn of rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn dat zij er de ontwikkeling van kunnen vergemakkelijken. Zij kan met name partenariaten of samenwerkingsverbanden afsluiten met ieder natuurlijk of rechtspersoon met een gelijkaardig of samenhangend doel en deelnemen aan alle verenigingen of andere rechtspersonen die op efficiënte wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Een nieuwe vzw maar ervaren teams!

De vzw Homegrade ontstond uit de fusie van de vzw's Stadswinkel en Energiehuis in februari 2017. De teams verenigen voortaan hun krachten en hun deskundigheid om de Brusselaars te helpen de kwaliteit van hun woning te verbeteren.