ECORENO-krediet

Homegrade en het Netwerk Wonen begeleiden u gratis bij uw stappen voor het aanvragen van een ECORENO-krediet

Het Woningfonds biedt u het ECORENO-krediet aan: een financiering tegen een voordelige rente om renovatiewerken gericht op veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid of energiebesparing uit te voeren aan uw woning in Brussel.

Raadpleeg onze Samenvatting van de premies

U vindt er alle nuttige informatie (voorwaarden, bedragen, aanvraagmodaliteiten, enz.) over de financiële steun die beschikbaar is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Samenvatting van ecoreno-krediet

Onze adviseurs staan u kosteloos bij in uw ECORENO kredietaanvraagproces.

Wat is het ECORENO-krediet?

Het ECORENO-krediet biedt een volledige financieringsoplossing, tegen een voorkeursrente. Afhankelijk van de analyse van uw dossier kan het ECORENO-krediet: 

 • ofwel een hypothecair krediet zijn
 • ofwel een consumentenkrediet zijn

Meer weten over de verschillen tussen een hypothecair krediet en een consumentenkrediet? Ga naar de website van het Woningfonds.

Download de brochure van het ecoreno-krediet

Welke werken kunnen gefinancierd worden?

Het ECORENO-krediet financiert werken voor klassieke renovatie, voor verbeteringen op het gebied van de energieprestaties, werken op het gebied van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, evenals inrichtingswerken in verband met autonomie van bewoners.

Opgelet: de werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer die is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), btw-plichtig is en een gereglementeerde toegang tot het beroep heeft.

Het AUTONOMIEkrediet is toegankelijk via de vzw Solival, die uw behoeften laat analyseren door haar team van ergotherapeuten. U ontvangt een volledig dossier met een voorstel voor aanpassingen, dat vervolgens aan het Woningfonds wordt overgemaakt.

Wie kan een ECORENO-krediet aanvragen?

De eigenaars, toekomstige eigenaars of huurders van een woning in Brussel.

Bekijk de voorwaarden voor elke categorie op fonds.brussels.

Opgelet: dit krediet is momenteel niet beschikbaar voor eigenaars-verhuurders of verenigingen van mede-eigenaars. 

Wat zijn de voorwaarden?

Het inkomen waarmee rekening wordt gehouden, is het “globaal belastbaar inkomen” zoals vermeld op het laatste uittreksel uit de waarschuwingsrol van alle volwassenen vermeld in de gezinssamenstelling van de aanvrager.

 • De woning moet zich bevinden in één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de enige woning zijn waarvan de aanvrager de volle eigenaar is (in België of in het buitenland).
 • U moet permanent in België verblijven.
 • Uw gezinsinkomen moet lager zijn dan of gelijk aan bepaalde barema’s.

U hebt toegang tot het ECORENO-krediet als het inkomen van de meerderjarige gezinsleden de hieronder vermelde bedragen niet overschrijdt (met uitzondering van ascendenten of descendenten van de eerste graad). 

Het in aanmerking genomen inkomen is het belastbaar inkomen zoals vermeld op uw laatste aanslagbiljet op het ogenblik van de kredietaanvraag.

Voor het ECORENO consumentenkrediet, uw inkomen mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.

Bekijk de barema’s

Voor het hypothecair ECORENO-krediet, moet uw inkomen binnen de inkomensbarema’s voor de sociale huisvesting vallen.

Bekijk de barema’s

Opgelet: als uw kredietaanvraag betrekking heeft op een fotovoltaïsche installatie, vergeet dan niet om uw Conformiteitsverklaring van de FV-installatie en de zonnewinst-garantie door uw installateur te laten invullen.

Raadpleeg onze Samenvatting van de premies

U vindt er alle nuttige informatie (voorwaarden, bedragen, aanvraagmodaliteiten, enz.) over de financiële steun die beschikbaar is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat zal mijn tarief zijn?

Het voordeel van het tarief van 1,5% is gereserveerd voor huishoudens waarvan het inkomen onder bepaalde barema’s ligt.

Het voordeel van het 2,5%-tarief is gereserveerd voor huishoudens waarvan het inkomen in de specifieke barema’s valt.

Er is een online simulator waarmee u een eerste inschatting krijgt van uw tarief en de terugbetaling van uw lening.

Een aanvraag indienen: Homegrade en het Netwerk Wonen begeleiden u!

De aanvraag kan rechtstreeks bij het Woningfonds, of via Homegrade of het Netwerk Wonen worden ingediend. Onze adviseurs en adviseuses hebben tot taak:

 • uw project voor de werken gratis te analyseren en u te informeren over de mogelijkheden van het ECORENO-krediet en de voorwaarden ervan, en over de  RENOLUTION-premies;
 • na te gaan of uw dossier in aanmerking komt op basis van de inkomensbarema’s, de vermogenssituatie, de ligging van uw woning en de geplande werkzaamheden;
 • uw aanvraag voor het ECORENO-krediet op te stellen door de relevante documenten op te sturen.

Welke documenten zijn nodig om uw aanvraag in te dienen?

 • Een kopie van het (de) bestek(ken) voor de werkzaamheden.
 • Een recente gezinssamenstelling: te downloaden via IRISbox.
 • Een kopie van het laatste “Aanslagbiljet“ van de meerderjarige gezinsleden: te downloaden via MyMinfin.
 • De ingevulde, gedateerde en ondertekende ECORENO vragenlijst: download “De ECORENO-krediet: vragenlijst die bij uw aanvraag te voegen
 • Als de werken betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen van een gebouw in mede-eigendom, een document met vermelding van de quotiteiten die u in de gemeenschappelijke delen bezit.

Zodra u hebt besloten een ECORENO-krediet af te sluiten, zal Homegrade of het Netwerk Wonen uw aanvraag indienen bij het Woningfonds. 

Na indiening van uw dossier zal het Woningfonds contact met u opnemen en een afspraak plannen. Het Woningfonds zal uw leningaanvraag analyseren op basis van uw financiële draagkracht en beslissen over uw mogelijkheden om een krediet af te sluiten. 

Zodra uw kredietaanvraag is aanvaard door het Woningfonds, kunt u uw kredietovereenkomst ondertekenen en met uw werkzaamheden van start gaan.

Publicaties en nuttige links

Informatiebladen met betrekking tot het ECORENO-krediet