Algemene gebruiksvoorwaarden

Raadpleeg de algemene gebruiksvoorwaarden van Homegrade

charter van algemene gebruiksvoorwaarden

De contractuele regels voor het gebruik van de Homegrade-diensten

Website van de vzw Homegrade

Homegrade vzw is het resultaat van de fusie tussen de Stadswinkel en het Energiehuis. De website van Homegrade wil de toegang van de bevolking tot informatie over zijn diensten bevorderen.

Het gebruik van de informatie die deze website bevat, is toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd, voor zover er melding wordt gemaakt van Homegrade als bron en voor zover de hieronder opgesomde gebruiksvoorwaarden worden gerespecteerd.

Homegrade ziet erop toe dat de informatie die deze website bevat, zo correct en zo up-to-date mogelijk is. Homegrade kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten die deze informatie desondanks zou bevatten.

Homegrade tracht een maximale en continue beschikbaarheid van zijn website te verzekeren. Dat neemt echter niet weg dat er zich altijd een technisch probleem kan voordoen. Daarom wijst Homegrade eveneens elke verantwoordelijkheid van de hand bij onbeschikbaarheid van de website, ongeacht de duur hiervan.

Hyperlinks

Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar de website van Homegrade wilt creëren, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster die u zo snel mogelijk over de toelaatbaarheid hiervan zal informeren.

Intellectuele eigendomsrechten

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, hebt u het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren.

Homegrade behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie en dat met name op de foto’s en de kaarten.

Disclaimer

Homegrade besteedt de grootste zorg aan het verspreiden van kwaliteitsvolle informatie onder de gezinnen. Het garandeert evenwel niet de juistheid en volledigheid van deze informatie. Zo kan Homegrade niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke directe of indirecte nadelen ook als gevolg van verkeerd gebruikte, onjuiste of onvolledige informatie.

De informatie die door Homegrade verschaft wordt, is van algemene aard en wordt enkel gegeven voor algemeen gebruik. Het is niet de bedoeling van Homegrade om juridisch advies te verstrekken.

Homegrade wijst elke verantwoordelijkheid af wat betreft de bedragen die worden gecommuniceerd welke enkel schattingen zijn van de werken die door Homegrade worden uitgevoerd op basis van gewestelijke gemiddelden of op basis van gegevens verstrekt door het gezin. Bovendien beschikt Homegrade niet over de macht om invloed uit te oefenen op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest m.b.t. bedragen van premies en groene leningen die kunnen worden toegekend of m.b.t. de toekenningsvoorwaarden of de toekenningsbeslissing.

De technische raadgevingen die door Homegrade worden verstrekt aan de gezinnen, zijn gebaseerd op de informatie die door de gezinnen wordt meegedeeld en zijn op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van Homegrade. In dit opzicht worden de gezinnen eraan herinnerd dat de technische raadgevingen geenszins de tussenkomst van een architect vervangen en de gezinnen niet vrijstellen van het naleven van de toepasbare regels (met name de Brusselse huisvestingscode, stedenbouwkundige regels, enz.).

Door gebruik te maken van de diensten van Homegrade aanvaarden de gezinnen dat de persoonlijke gegevens die ze verstrekken in een gegevensbank worden gecentraliseerd. Zij zullen de gegevens gebruiken om de opdrachten van Homegrade uit te voeren alsook voor studies en statistische of individuele analyses en interne audits. De personen die instaan voor de gegevensverwerking zullen niet toelaten dat derden deze gegevens van de gezinnen voor andere doeleinden gebruiken, tenzij met goedkeuring van de geïnteresseerden en zonder afbreuk te doen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen. De gezinnen beschikken over de mogelijkheid om hun gegevens in te kijken en aan te passen. De gezinnen hebben het recht om zich, op verzoek en gratis, te verzetten tegen het gebruik van hun gegevens voor direct marketing.

Door een beroep te doen op Homegrade aanvaarden de gezinnen dat de verstrekte inlichtingen/raadgevingen onderhevig zijn aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken in Brussel, met uitsluiting van alle andere, zullen bevoegd zijn in geval van geschillen die zouden ontstaan tussen een gezin en Homegrade.