Renolution

RENOLUTION: een strategie voor de renovatie van de Brusselse gebouwen

RENOLUTION is de naam van de Renovatiestrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Doelstelling: een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/m²/jaar voor alle Brusselse woningen in 2050, d.w.z. een gemiddeld verbruik gedeeld door 3 ten opzichte van de huidige situatie. De inspanning zal globaal zijn. Ook de publieke, de industriële en de tertiaire sector zullen deelnemen aan deze energetische revolutie. Deze RENOLUTION zal, zal het comfort verbeteren van de Brusselaars en zal ons toelaten om de klimaatdoelstellingen te bereiken.

De Brusselse gebouwen behoren tot de meest energie-intensieve in Europa
Meer dan de helft van de Brusselse broeikasgasemissies is afkomstig van het energieverbruik van de gebouwen. De Brusselse gebouwen, voornamelijk gebouwd vóór de jaren zestig, behoort tot de meest energie-intensieve in Europa. Een derde van de gebouwen is helemaal niet geïsoleerd. En het huidige renovatietempo is bijlange niet voldoende. Met deze strategie reikt het Brussels Gewest zichzelf de tools en middelen aan om de renovatie van zijn bestaande gebouwen te versnellen en radicaal te veranderen.

Een evenredige en realistische doelstelling
Uiterlijk in 2050 zou het gemiddelde EPB-niveau van de Brusselse woningen C+ moeten zijn, d.w.z. met een gemiddeld verbruik van 100 kWh/m²/jaar. De uitdaging is zeer groot, aangezien de huisvesting in Brussel zich momenteel eerder op een EPB-niveau D of E bevindt. Het Brussels Gewest zal zijn steun versterken aan de Brusselaars die deelnemen aan de RENOLUTION.

Een collectieve dynamiek: Alliantie RENOLUTION
Samen met andere gewestelijke besturen zal Leefmilieu Brussel een dialoog aangaan met de bouwsector, de financiële actoren, de architecten enz. Zij zullen zich verenigen onder de naam Alliantie RENOLUTION. Doelstelling: de maatregelen op elkaar afstemmen, de administratieve procedures vergemakkelijken en een gewestelijke katalysator creëren voor duurzame renovatie.

EPB-certificaat als kern van de strategie
Alvorens renovatiewerken uit te voeren, is het belangrijk de energieprestaties van het gebouw te kennen. Vandaag hebben we het EPB-certificaat om dit op een objectieve manier te doen. Het EPB-certificaat geeft de energieklasse van het pand aan, van A++ (zeer energiezuinig) tot G (zeer energie-intensief). Het certificaat geeft ook het niveau aan van het energieverbruik in kWh/m²/jaar van het pand, afhankelijk van zijn kenmerken (ligging, isolatie, ramen, verwarming enz.). Het gebruik van het certificaat zal op termijn veralgemeend worden. Zo zal het EPB-certificaat de eigenaars in staat stellen de te leveren inspanning te visualiseren.

Een uitzonderlijk begeleidingsaanbod
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal alle eigenaars van gebouwen in Brussel nog meer dan vandaag bijstaan in dit renovatieproces via een omvangrijk begeleidingssysteem. Dat omvat financiële steun, goedkope leningen, een aangepaste onroerende fiscaliteit, vereenvoudigde administratieve formaliteiten, één centrale hulplijn, technische en administratieve ondersteuning in elke fase, enz. Elke doelgroep – ook huurders die actie willen ondernemen – zal toegang krijgen tot begeleiding op maat en financiële steun. Iedereen moet worden ondersteund om deel te kunnen nemen aan deze ambitieuze energietransitie.

Dit begeleidingsaanbod zal worden gevolgd door renovatieverplichtingen die moeten garanderen dat de RENOLUTION-doelstellingen tegen 2050 zullen worden bereikt. De modaliteiten van deze verplichtingen worden besproken in de Alliantie RENOLUTION. De wetgeving met de verplichtingen zal ten vroegste in 2024 worden afgerond.

Een gezamenlijke inspanning van eigenaars in appartementsgebouwen
De werkzaamheden die in collectieve gebouwen moeten worden verricht, zullen zowel op het niveau van de appartementen als van het gebouw worden vastgesteld. Dak, gevel en andere gemeenschappelijke delen worden aan een specifieke analyse onderworpen en de eigenaarsvereniging zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze werken. Aangezien 40% van de woningen in Brussel in mede-eigendom wordt beheerd en de werken er complexer zijn, komt er voor mede-eigendommen een specifiek begeleidingssysteem.

Strengere eisen voor tertiaire gebouwen
Voor de tertiaire sector zal de ambitie tegen 2050 nog groter zijn dan voor de residentiële sector. Openbare gebouwen, zoals kantoren, sportcentra, scholen en kinderdagverblijven, zullen het goede voorbeeld moeten geven door reeds tegen 2040 koolstofneutraal te zijn. De overheden zullen begeleid worden door Sibelga via het programma RENOClick, een uitbreiding van het project NRClick.

Circulaire visie
RENOLUTION kadert perfect in een circulaire logica. Er wordt rekening gehouden met alle milieueffecten van het gebouw: het energieverbruik, maar ook de productie en het vervoer van de materialen die nodig zijn voor de renovatie. Bij de renovatie zal er dus naar gestreefd worden zoveel mogelijk van het bestaande gebouw te behouden en de aanwezige materialen op te waarderen door ze te hergebruiken bij de renovatie zelf of bij andere projecten.

Hoe vandaag renoveren?
Waarom afwachten als u nu al uw gebouw kunt verbeteren? Want de werken die u vandaag uitvoert, zullen meetellen in de wetgeving van morgen.
Als uw gebouw nog geen EPB-Certificaat heeft, dan raden we u aan om er een te laten uitvoeren zodat u weet welke verbeteringen u het meeste zullen opleveren. U kunt ten allen tijde beroep doen op de gratis dienstverlening van Homegrade et de Facilitator Duurzame Gebouwen. Er is vandaag reeds financiële hulp voor particulierens’ouvre dans une nouvelle fenêtre en voor ondernemingen, op voorwaarde dat u de minimale technische vereisten opvolgt. Op die manier is uw gebouw op de goede weg voor de RENOLUTION.

U hoeft er alleen nog maar van te profiteren, nadat u de bewijsstukken van de uitgevoerde werken hebt ingediend bij uw EPB-certificateur, zodat hij uw EPB-certificaat kan bijwerken. Deze bijwerking is belangrijk, omdat op basis daarvan zal worden bepaald of in de komende jaren extra werkzaamheden nodig zullen zijn.

Hulp nodig? Homegrade voor particulieren of de Facilitator Duurzaam Bouwen voor professionelen (facilitateur@environnement.brussels, 0800 85 775).

RENOLUTION, een PLUS-doelstelling
Meer kwaliteit en comfort voor huisvesting
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil oude en slecht geïsoleerde woningen renoveren om het energieverbruik te verminderen. De kwaliteit van de woningen zal worden verbeterd, evenals het wooncomfort van de bewoners, die niet langer in tochtige, zeer slecht geïsoleerde woningen zullen wonen.

Meer besparingen
RENOLUTION gaat de strijd aan met slecht geïsoleerde woningen! Renovatie is ongetwijfeld de meest doeltreffende maatregel om onze energiekosten en energiearmoede terug te dringen. Met RENOLUTION kunnen we beter anticiperen op stijgende energiefacturen.

Positief voor het klimaat
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zich ertoe verbonden tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. De gebouwen zijn echter verantwoordelijk voor meer dan de helft van de Brusselse broeikasgasemissies en 70% van het energieverbruik. De nieuwe strategie biedt een ambitieus en proactief antwoord op de klimaatuitdaging, in overeenstemming met de verbintenissen die het Gewest op nationaal en Europees niveau is aangegaan.

Meer lokale en duurzame werkgelegenheid
RENOLUTION zal gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Volgens een recente studie zal dit ongeveer 8.000 extra directe en indirecte banen opleveren, die gevarieerd en duurzaam zijn en vaak niet kunnen worden gedelokaliseerd. De Alliantie RENOLUTION zal alle openbare en particuliere financiële actoren en de bouwsector, met inbegrip van opleidings- en werkgelegenheidsorganisaties, bijeenbrengen om de sector in zijn ontwikkeling te steunen.

Ontdek hoe het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u helpt bij uw renovatie.

Meer info : www.renolution.brussels